Institutyň mugallymlary «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglandylar

img

Eziz Watanymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramyny buýsandyryjy netijeleri gazanmak bilen garşylady.

Hormatly Prezidentimiziň Parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz ýurdumyzy depginli ösdürmekde, milli we döwlet maksatnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmekde, merdana halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmakda, Berkarar döwletimiziň ýokary sepgitlere ýetmegine watandaşlarymyz önjeýli goşantlaryny goşýarlar.

Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny we goranmak ukybyny berkitmekde, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazanandyklary, ylmyň, bilim ulgamynyň çalt depginler bilen ösmegine, ösüp gelýän ýaş nesli Watana bolan söýgi we wepalylyk, halallyk, ýokary ruhubelentlik sypatlarynda terbiýelemäge goşan uly şahsy goşantlary üçin hem-de Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we göreldeli zähmetini nazara alyp, şeýle hem Bitarap döwletimiziň beýik Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň “Informatika we maglumat tehnologiýalary” kafedrasynyň uly mugallymy Aşyrmuhammet Meredowiç Myratlyýew «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglandy.

img

Eziz Watanymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramyny buýsandyryjy netijeleri gazanmak bilen garşylady.

Hormatly Prezidentimiziň Parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz ýurdumyzy depginli ösdürmekde, milli we döwlet maksatnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmekde, merdana halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmakda, Berkarar döwletimiziň ýokary sepgitlere ýetmegine watandaşlarymyz önjeýli goşantlaryny goşýarlar.

Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny we goranmak ukybyny berkitmekde, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazanandyklary, ylmyň, bilim ulgamynyň çalt depginler bilen ösmegine, ösüp gelýän ýaş nesli Watana bolan söýgi we wepalylyk, halallyk, ýokary ruhubelentlik sypatlarynda terbiýelemäge goşan uly şahsy goşantlary üçin hem-de Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we göreldeli zähmetini nazara alyp, şeýle hem Bitarap döwletimiziň beýik Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň “Binagärlik” kafedrasynyň uly mugallymy Akmämmet Hummetowiç Şükürow «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglandy.

Habarlaşmak üçin maglumatlar