Institutuň gurluşy

Binagärlik-gurluşyk fakulteti
 • Çyzuw we materiallaryň garşylygy kafedrasy
 • Binagärlik kafedrasy
 • Senagat we raýat jaý gurluşygy kafedrasy
 • Suw, gaz we ýylylyk üpjünçiligi kafedrasy
Himiýa tehnologiýasy fakulteti
 • Organiki däl maddalaryň himiki tehnologiýasy
 • Umumy himiýa kafedrasy
 • Senagat ekologiýasy kafedrasy
 • Diller kafedrasy
 • Bedenterbiýe kafedrasy
Inžener-mehanika fakulteti
 • Amaly mehanika kafedrasy
 • Elektrik üpjünçiligi we elektromehanika kafedrasy
 • Elektrotehnika kafedrasy
 • Fizika kafedrasy
 • Tehnologik maşynlar we enjamlar kafedrasy
 • Metallary işläp bejermegiň tehnologiýasy kafedrasy
Kompýuter tehnologiýasy we awtomatika fakulteti
 • Informatika we maglumat tehnologiýalary kafedrasy
 • Kompýuter tehnologiýasy we ulgamlary kafedrasy
 • Mikroelektronika we ölçeg tehnikasy kafedrasy
 • Önümçiligi awtomatlaşdyrmak kafedrasy
Ykdysadyýet we dolandyryş fakulteti
 • Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy
 • Kärhanalarda ykdysadyýet we dolandyryş kafedrasy
 • Gozgalmaýan emläkleriň dolandyrylyşy kafedrasy
 • Ýokary matematika kafedrasy
Ýol gurluşygy fakulteti
 • Awtomobil ýollarynyň gurluşygy kafedrasy
 • Geodeziýa kafedrasy
 • Gurluşyk materiallary kafedrasy
Hünär derejesini ýokarlandyryş fakulteti

Binagärlik
 • Binagärlik
 • Şähergurluşyk we ilatly ýerleri meýilleşdirmek
 • Binagärlik gurşawynyň dizaýny
Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary
 • Senagat we raýat jaý gurluşygy
 • Ýylylyk, gaz üpjünçiligi we howa çalşygy
 • Suw üpjünçiligi, ulanylan suwlary akdyryş we suw gorlaryny goramak
 • Awtomobil ýollarynyň we uçuş meýdançalarynyň gurluşygy
 • Gurluşyk materiallaryny, önümlerini we konstruksiýalaryny öndürmek
 • Köprüler we ulag tonnelleri
 • Şäher gurluşygy
 • Amaly geodeziýa
 • Gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy
Informatika we hasaplaýyş tehnikasy
 • Maglumatlary işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary
 • Maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi
 • Maglumat-ölçeýiş tehnikasy we tehnologiýasy
Elektronika, radiotehnika we aragatnaşyk ulgamlary
 • Senagat elektronikasy
 • Mikroelektronika we ýarym geçiriji abzallar
Elektro we ýylylyk energetikasy
 • Elektrik üpjünçiligi
 • Senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy
Maşyngurluşyk
 • Önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy
 • Göteriji-äkidiji, gurluşyk, ýol maşynlary we enjamlary
 • Himiýa önümçiliginiň we gurluşyk materiallary kärhanalarynyň maşynlary we apparatlary
Himiýa tehnologiýalary
 • Organiki däl maddalaryň himiki tehnologiýasy
 • Eremesi kyn metal däl we silikat materiallarynyň himiki tehnologiýasy
 • Aýnanyň we sitallaryň himiki tehnologiýasy
Materiallaryň tehnologiýalary
 • Metallary basyş bilen işläp taýýarlamak
Ykdysadyýet we dolandyryş
 • Ykdysadyýet we dolandyryş
 • Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy
 • Logistika

Habarlaşmak üçin maglumatlar