Dalaşgär 2021

TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy:

1. Binagärlik (hünärler: binagärlik; şähergurluşyk we ilatly ýerleri meýilleşdirmek; binagärlik gurşawynyň dizaýny);

2. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: senagat we raýat jaý gurluşygy; ýylylyk, gaz üpjünçiligi we howa çalşygy; suw üpjünçiligi, ulanylan suwlary akdyryş we suw gorlaryny goramak; awtomobil ýollarynyň we uçuş meýdançalarynyň gurluşygy; gurluşyk materiallaryny, önümlerini we konstruksiýalaryny öndürmek; köprüler we ulag tonnelleri; şäher gurluşygy; amaly geodeziýa; gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy);

3. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (hünärler: maglumatlary işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary; maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi; maglumat-ölçeýiş tehnikasy we tehnologiýasy);

4. Elektronika, radiotehnika we aragatnaşyk ulgamlary (hünärler: senagat elektronikasy; mikroelektronika we ýarym geçiriji abzallar);

5. Elektro we ýylylyk energetikasy (hünärler: elektrik üpjünçiligi; senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy);

6. Maşyngurluşyk (hünärler: önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy; göteriji-äkidiji, gurluşyk, ýol maşynlary we enjamlary; himiýa önümçiliginiň we gurluşyk materiallary kärhanalarynyň maşynlary we apparatlary);

7. Himiýa tehnologiýalary (hünärler: organiki däl maddalaryň himiki tehnologiýasy; eremesi kyn metal däl we silikat materiallarynyň himiki tehnologiýasy; aýnanyň we sitallaryň himiki tehnologiýasy);

8. Materiallaryň tehnologiýalary (hünär: metallary basyş bilen işläp taýýarlamak);

9. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünärler: ykdysadyýet we dolandyryş; kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy; logistika).

II. Bakalawr maksatnamasy:

1. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugry: maglumat we kommunikasiýa tehnologiýasy).

2. Himiýa tehnologiýalary (taýýarlygyň ugry: himiýa tehnologiýasy).

3. Ýeri öwreniş ylymlary (taýýarlygyň ugry: kartografiýa we geoinformatika).

Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.

Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12-25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

  • Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
  • - bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
  • - bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
  • - bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
  • - Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
  • - soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
  • - 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany foto surat;
  • - işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
  • - okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

  • - şahsy pasportyny;
  • - harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwä hatyny.
  Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler. Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

  • Mary welaýaty - iýul aýynyň 28-29-y, 30-y we 31-i günleri;
  • Lebap welaýaty - awgust aýynyň 2-si, 3-i we 4-i günleri;
  • Ahal welaýaty - awgust aýynyň 6-7-si, 8-i we 9-y günleri;
  • Aşgabat şäheri - awgust aýynyň 11-12-si, 13-i we 14-i günleri;
  • Balkan welaýaty - awgust aýynyň 16-sy, 17-si we 18-i günleri;
  • Daşoguz welaýaty – awgust aýynyň 20-si, 21-i we 22-si günleri.
  • Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
   • taýýarlygyň ugry: binagärlik - surat we grafika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
   • taýýarlygyň ugurlary: gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary; informatika we hasaplaýyş tehnikasy; elektronika, radiotehnika we aragatnaşyk ulgamlary; elektro we ýylylyk energetikasy; maşyngurluşyk; materiallaryň tehnologiýalary; ykdysadyýet we dolandyryş; maglumat we kommunikasiýa tehnologiýasy; kartografiýa we geoinformatika - fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
   • taýýarlygyň ugry: himiýa tehnologiýalary - himiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

  • Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň salgysy: Aşgabat ş., Baba Annanow köçesi, 136, tel.: 28-18-86, 28-18-04.

Habarlaşmak üçin maglumatlar