img

Hormatly Prezidentimiziň çagyrmagy boýunça 2021-nji ýylyň 27-28-nji iýunynda Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň Türkmenistana amala aşyran resmi sapary mynasybetli Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda seslenme geçirildi

2021-nji ýylyň 28-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen resmi sapar Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň arasynda geçirilen gepleşigiň çäklerinde Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty bilen I.Razzakow adyndaky Gyrgyz döwlet tehniki uniwersitetiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy bilen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet dolandyryş akademiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama alyşylmagy mynasybetli Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň professor-mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda 2021-nji ýylyň 29-njy iýunynda seslenme guramaçylykly geçirildi.

Bellenilişi ýaly Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň Baştutanlarynyň geçiren gepleşikleriniň ikitaraplaýyn gatnaşyklarynyň taryhynda täze sahypany açdy hem-de dostlukly döwletleriň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurdaky gatnaşyklaryna kuwwatly itergi berdi. Saparyň çäklerinde dostluk we özara ynanyşmak ýagdaýynda geçen gepleşikleriň dowamynda döwletleriň Baştutanlary strategik hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we ony mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar, türkmen-gyrgyz gatnaşyklarynyň tutuş toplumyna seretdiler hem-de özara gyzyklanma bildirilýän, möhüm halkara we sebit meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň Garaşsyzlygynyň öňde duran 30 ýyllygyna möhüm ähmiýet berip ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek maksady bilen birnäçe ugurlar boýunça resminamalara gol çekildi.

Hususan-da taraplar bilim ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge we pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirdiler, taraplaryň degişli döwlet edaralarynyň arasynda bilim baradaky resminamalary özara ykrar etmek hakyndaky ikitaraplaýyn resminama gol çekmegiň zerurdygyny bellediler.

Saparyň dowamynda giňişleýin düzümdäki türkmen-gyrgyz gepleşikleri tamamlanandan soň, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Dabaranyň barşynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty bilen I.Razzakow adyndaky Gyrgyz döwlet tehniki uniwersitetiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy bilen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet dolandyryş akademiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama alşyldy.

Elbetde, döwletara gatnaşyklaryň şertnama-hukuk binýadynyň üstüni ýetiren resminamalar toplumy Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň netijeli hyzmatdaşlygy giň ugurlar boýunça işjeň ösdürmäge, gadymy döwürlerden bäri doganlyk halklary baglanyşdyrýan dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny berkitmäge ygrarlydyklarynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

2021-nji ýylyň 28-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen resmi sapar bilen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň arasynda geçirilen gepleşigiň çäklerinde Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty bilen I.Razzakow adyndaky Gyrgyz döwlet tehniki uniwersitetiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy bilen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet dolandyryş akademiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama alyşylmagy mynasybetli Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň professor-mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda guramaçylykly geçirilen dabaraly seslenmede institutyň “Oguzlar” aýdym-saz toparynyň ýerine ýetirmeginde Arkadagly ýurdumyzyň ösüşlerini wasp edýän ajaýyp aýdym-sazlar ýaňlandy. Dabaranyň ahyrynda oňa gatnaşanlar, döredilen mümkinçilikler üçin Hormatly Prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdylar.

Habarlaşmak üçin maglumatlar