Talyplaryň iň gowy halypasy

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň arasynda her ýyl geçirilýän “Ýylyň mugallymy” atly hormatly hünär derejesiniň eýesi Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň Kompýuter tehnologiýasy we ulgamlary kafedrasynyň uly mugallymy Maksatguly Bendow boldy

Ol adatça Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan geçirilýän “Ýylyň mugallymy” bäsleşiginiň netijelerini jemlemek hormatyna onuň işleýän institutynda guralan dabaranyň baş ýeňijisi boldy.

Bu ýokary pedagogiki at üçin her ýyl talyplaryň iň gowy halypalary bäsleşýärler. Bu ýyl bolsa bu ýokary dereje üçin ýokary okuw mekdepleriniň iň oňat mugallymlarynyň arasyndaky bäsdeşligiň ýaryşynyň liderligine Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň (TDBGI) wekili Maksatguly Bendow mynasyp boldy.

Esasy bäsleşik iki günüň dowamynda TDBGI-niň çäginde geçirildi we bu ýerde “öz öýüňde diwarlar hem kömek edýär” diýen jümläni nädip ýatlamajak! Sebäbi, ýeňişe öň bu institutda okan we häzirki wagtda institutyň mugallymy mynasyp boldy ahyry!

Ýöne “öz öýüň diwarlary” barada jümle gepiň gerdişine görä aýdyldy, hakykatda aýdylanda bolsa, Maksatguly Bendowyň uly professional üstünlikleri äşgärdir. Onuň pedagogiki üstünlikleriniň içinde uly ylmy halypaçylyk tejribesiniň bardygyny bolsa, institutyň köp sanly talyplarynyň milli we halkara derejesinde geçirilen Olimpiadalara gatnaşyp, ýyl-ýyldan ýokary netijeleri gazanýandyklary subut edýär. "Ýylyň mugallymy" adynyň eýesiniň ýeten derejeleriniň sanawyna degişli ylmy neşirleriň, häzirki zaman okuw kitaplarynyň we okuw esbaplarynyň birnäçesini goşmak bolar. Bäsleşigiň ýeňijisiniň ýurdyň bilim ulgamyny kämilleşdirmekdäki işleri, şol sanda sanly bilim ulgamyny ornaşdyrmakda goşan hususy goşandy aýratyn uly hormata mynasypdyr.

Bäsleşigiň dowamynda Maksatguly Bendow iň täze okuw tehnologiýalaryny ulanyp görkeziş sapagyny geçirmek arkaly ýokary hünär ussatlygyny doly görkezdi. Tematiki materiallary görkezmekde sanly usullary ussatlyk bilen dolandyrdy. Bäsleşik maksatnamasynyň çäginde, Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň aýratyn üns merkezinde saklanýan içerki bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmagyň esasy meselelerini amala aşyrmak boýunça geçirilen test bäsleşiginde hem dalaşgärimiz bäsleşige gatnaşyjylaryň içinde iň gowusy bolmagy başardy.

TDBGI wekiliniň bäsdeşlik basgançagynyň ýokarsyna çykmagyna kömek eden möhüm kriteriýleriň arasynda Maksatguly Bendowyň diňe bir öz institutynyň däl, eýsem tutuş ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşyna işjeň gatnaşmagy hem bardyr. Diňe bir TDBGI-niň talyplary däl, eýsem institutyň ähli professor-mugallymlary üçin görelde hökmünde, onuň sagdyn durmuş ýörelgesini we sport ilen işjeň meşgullanýandygyny hem görkezmek bolar.

Nika Wiktorowa

Suratçy Sagit Batalow

Habarlaşmak üçin maglumatlar