img

"Materiallaryň garşylygy" dersi boýunça Halkara açyk internet olimpiadasy

2022-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryň talyplarynyň arasynda "Materiallaryň garşylygy" dersi boýunça Halkara açyk internet olimpiadasyny geçirer. Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty Siziň ýokary okuw jaýyňyzyň talyplaryny bu olimpiada gatnaşmaga çagyrýar. Bu Halkara Olimpiadasy, iki dostlukly ýurduň ýokary okuw jaýlarynyň talyplarynyň we mugallymlarynyň arasynda ylmy we bilim hyzmatdaşlygyny güýçlendirip, zehinli ýaşlary ýüze çykarmaga, nazary bilimlerini ýokarlandyrmagyna, amaly başarnyklaryny güýçlendirmäge we tejribe alyşmagyna kömek etjekdigine ynanýarys.

Halkara açyk internet olimpiadasynda wideo gözegçilik gurnalar we ýumuşlar olimpiadanyň geçiriljek gününde institutyň web sahypasynda ýerleşdiriler.

Halkara açyk internet olimpiadasy indiwidual olimpiada görnüşinde geçiriler.

Halkara açyk internet olimpiadasynyň resmi dilleri türkmen, rus we iňlis dilleridir.

Olimpiada her ýokary okuw jaýyndan, islendik hünärden we islendik ýylyndan gatnaşýan talyplaryň sany çäklendirilmeýär.


Olimpiadanyň meseleleri

Internet olimpiadasyny geçirmegiň düzgünnamasy

Habarlaşmak üçin maglumatlar