img

"Materiallaryň garşylygy" dersi boýunça Halkara açyk internet olimpiadasy

2022-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryň talyplarynyň arasynda "Materiallaryň garşylygy" dersi boýunça Halkara açyk internet olimpiadasyny geçirildi. Bu Halkara Olimpiadasy, iki dostlukly ýurduň ýokary okuw jaýlarynyň talyplarynyň we mugallymlarynyň arasynda ylmy we bilim hyzmatdaşlygyny güýçlendirip, zehinli ýaşlary ýüze çykarmaga, nazary bilimlerini ýokarlandyrmagyna, amaly başarnyklaryny güýçlendirmäge we tejribe alyşmagyna kömek etjekdigine ynanýarys.

Halkara açyk internet olimpiadasynda wideo gözegçilik gurnaldy we ýumuşlar olimpiadanyň geçiriljek gününde institutyň web sahypasynda ýerleşdirildi.

Halkara açyk internet olimpiadasy indiwidual olimpiada görnüşinde geçirildi.

Halkara açyk internet olimpiadasynyň resmi dilleri türkmen, rus we iňlis dilleridir.


Olimpiadanyň meseleleri

Internet olimpiadasyny geçirmegiň düzgünnamasy

Olimpiadanyň netijeleri

Habarlaşmak üçin maglumatlar