Talyplaryň halkara olimpiadalarynda we döwlet derejesinde geçirilýän ders bäsleşiklerinde gazanan üstünlikleri

Biziň talyplarymyzyň halkara derejesindäki geçirilýän olimpiadalarda (ders bäsleşiklerinde) gazanýan ajaýyp ýeňişleri milli bilim ulgamyny dünýä derejesine çykarmaga gönükdirilip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan bilim özgertmeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň ýene-de bir aýdyň şaýatnamasyna öwrüldi. Mälim bolşy ýaly, ýokary hünärli ýaş ylmy işgärleri-täze garaýyşly alymlaryň neslini taýýarlamak şol özgertmeleriň esasy ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Alymlaryň täze nesline innowasiýalar we ösüşler eýýamynda türkmen halkynyň öňünde durýan ägirt uly wezipeleriň çözülmegini üpjün etmek garaşýar. Bu ugurda maksada gönükdirilen işleriň alnyp barylmagy netijesinde, bilim ulgamy yzygiderli kämilleşdirilýär, umumy kabul edilen ölçeglere kybap getirilýär. Bu bolsa ýaş nesillere ýokary hilli köptaraply bilim almaga mümkinçilik berýär. Tutuş ýurdumyz boýunça iň döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan täze ýokary okuw mekdepleriniň gurluşyklarynyň ýaýbaňlandyrylmagy we açylmagy hem-de olaryň işine iň täze maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň, şol sanda Internet ulgamynyň dünýäni gurşap alýan maglumatlar binýadyna ýokary tizlikli elýeterliligi we elektron kitaphanalarynyň ornaşdyrylmagy muňa gönüden-göni täsir edýär.

2018-nji ýylyň oktýabr aýynyň 8-11-i aralygynda Ysraýyl döwletiniň Samari şäherinde açyk internet matematika olimpiadasynyň “Superfinal” tapgyry geçirildi. Oňa jemi 14 döwletden 100-e golaý talyp gatnaşdy. Bu olimpiada Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby işjeň gatnaşyp, şahsy bäsleşikde kümüş medala we toparlaýyn bäsleşikde bolsa altyn medala mynasyp bolýar.

2018-nji ýylyň oktýabr aýynyň 25-30-y aralygynda 1-nji Al-Horezmi adyndaky Halkara matematika olimpiadasy Özbegistan Respublikasynyň Ürgenç şäherinde geçirildi. Ol olimpiada 19 sany daşary ýurtlarynyň 58 sany uniwersitetlerinden jemi 334 sany talyp gatnaşdy. Bu geçirilen olimpiadada Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby üstünlikli çykyş edip, bürünç medala mynasyp bolýar.

2019-njy ýylyň mart aýynyň 12-17-si aralygynda “SEEMOUS” Günorta-gündogar Ýewropa döwletleriniň arasynda matematika olimpiadasy geçirildi. Ol olimpiada Rumyniýa, Gresiýa, Bolgariýa, Makedoniýa we Türkmenistan döwletleriniň 21 sany uniwersitetlerinden jemi 83 sany talyp gatnaşdy. Bu geçirilen olimpiadada Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby üstünlikli çykyş edip, kümüş medala mynasyp bolýar.

2019-njy ýylyň aprel aýynyň 26-30-y aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde “NCUMC” 6-njy Demirgazyk ýurtlarynyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda Halkara matematika olimpiadasy geçirildi. Ol olimpiada jemi 9 döwletden 250-den gowrak talyp gatnaşdy. Bu geçirilen olimpiadada Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby işjeň gatnaşyp, kümüş medala mynasyp boldy.

2019-njy ýylyň iýul aýynyň 27-sinden awgust aýynyň 3-i aralygynda Bolgariýa döwletiniň Blagoewgrad şäherinde 26-njy Halkara matematika olimpiadasy geçirildi. Ol olimpiada 15 döwletden 300-e golaý talyp gatnaşdy. Bu geçirilen olimpiadada Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby üstünlikli gatnaşyp, höweslendiriji baýraga mynasyp bolýar.

2019-njy ýylyň sentýabr aýynyň 23-24-i aralygynda Ysraýyl döwletiniň Samari şäherinde Açyk internet matematika olimpiadasynyň “Superfinal” tapgyry geçirildi. Ol olimpiada 7 döwletden (Ysraýyl, Gyrgyzystan, Polşa, Russiýa, Rumyniýa, Türkmenistan we Özbegistan) 91 sany talyp gatnaşdy. Bu geçirilen olimpiadada Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby üstünlikli çykyş edip, şahsy bäsleşikde kümüş medala we toparlaýyn bäsleşikde bolsa kümüş medala mynasyp bolýar.

2019-njy ýylyň noýabr aýynyň 6-12-si aralygynda Polşa Respublikasynyň Katowişe şäherinde geçirilen “International Stuent Team Competition Mathematikcs, ISTCM-2019” atly talyplaryň Halkara matematika olimpiadasyna Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby işjen gatnaşyp, toparlaýyn bäsleşikde kümüş medala mynasyp bolýar.

Ýurdumyzda bilim ulgamyndaky uly ösüşleri, ýetilen beýik sepgitleri zehinli talyplaryň görkezen netijelerinden hem görmek bolýar. Häzirki bilim berlişiniň hil derejesiniň ýokarlanýan döwründe ders bäsleşikleriniň we olimpiadalarynyň ýokary derejede geçirilmegi oňyn netijelerini berýär. Jemgyýetiň ösüşinde, onuň has ýokary derejede kämillige ýetmeginde ders olimpiadalarynyň orny uludyr.

Her ýylda geçirilýän ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşigine Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyplary Türkmenistanyň taryhy, Matematika, Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary, Fizika, Ekologiýa we daşky gurşawy goramak, Himiýa, Rus dili we edebiýaty, Iňlis dili we edebiýaty dersleri boýunça işjeň gatnaşyp baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

Russiýa Federasiýasynyň bilim ulgamyndaky innowasiýalary goldaýan milli fondunyň gurnamagynda her ýylda geçirilýän Halkara açyk Internet-olimpiadasyna “Himiýa”, “Matematika”, “Fizika”, “Informatika”, “Ekologiýa”, “Ykdysadyýet”, “Materiallaryň garşylygy” we “Nazary mehanika” dersleri boýunça Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyplary işjeň gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolup gelýärler.

Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti tarapyndan her ýylda gurnalýan Halkara internet açyk Matematika olimpiadasyna, Türkmenistanyň döwlet energetika instituty tarapyndan her ýylda geçirilýän “Nazary mehanika” we “Matematika” dersleri boýunça ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň arasynda geçirilen açyk olimpiadasyna, Türkmen oba hojalyk instituty tarapyndan her ýylda gurnalýan Inžener grafikasy we kompýuter grafikasy dersleri boýunça Açyk internet olimpiadasyna, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty bilen bilelikde her ýylda geçirýän fizika, himiýa, informatika, nazary mehanika we ekologiýa dersleri boýunça Açyk internet bäsleşigine hem-de Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty bilen bilelikde geçirýän “Kompýuter grafikasy” we “Matematika” dersleri boýunça Açyk internet olimpiadasyna institutyň talyplary yzygider işjeň gatnaşyp, baýrakly orunlara eýe bolýarlar.

Habarlaşmak üçin maglumatlar