img

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby Maksat Öwliýagulyýewyň sportda gazanan üstünlikleri

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmek bilen, jemgyýetimiziň we halkymyzyň beden hem-de ruhy taýdan sagdyn bolmagyny, bedenterbiýäni we sporty ösdürmegi baş maksat hökmünde öňe sürýär. “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň çäklerinde ýurdumyzda saglygy goraýşy hemmetaraplaýyn ösdürmek, ynsan ömrüniň dowamlylygyny artdyrmak babatda giň möçberli işler alnyp barylýar.

2021-nji ýylyň 2-nji maýynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagynda “Bedenterbiýe we sportda Arkadagyň ýoly bilen!” atly köpçülikleýin Saglyk ýoluna ýöriş gurnaldy. Bu Saglyk ýolunda geçirilen “Bedenterbiýe we sportda Arkadagyň ýoly bilen!” atly ylgaw ýaryşynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň Himiýa tehnologiýasy fakultetiniň “Organiki däl maddalaryň himiki tehnologiýasy” hünäriniň 4-nji ýyl talyby Maksat Öwliýagulyýew I orna mynasyp bolup, hormat haty we gymmat bahaly sowgat bilen sylaglandy.

Mundan başga-da, Maksat Öwliýagulyýew 2017-nji ýylyň 27-28-nji dekabrynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň kubogyny almak ugrunda ýeňil atletika ýaryşynda II orna, 2018-nji ýylyň 3-nji aprelinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp oglanlaryň arasynda sportuň Uzak aralyga ylgamak (marafon) ýaryşynda II orna, 2019-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda “Bilimler we talyp ýaşlar” güni mynasybetli Saglyk ýolunda geçirilen ylgaw ýaryşynda II orna, 2019-njy ýylyň 7-8-nji noýabrynda sportuň ýeňil atletika görnüşi boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşda II orna, 2019-njy ýylyň 20-21-nji dekabrynda Mary welaýatynyň Mary şäherinde Ýeňil atletikanyň Kross ylgawy boýunça Türkmenistanyň çempionatynda I orna mynasyp bolup, yzygiderli üstünlikler gazanmagy başardy.

Habarlaşmak üçin maglumatlar