img

Trasfer merkeziniň üstünligi

Şanly wakalara beslenen sentýabr aýynyň 21-ne Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda “GARAŞSYZ DIÝARDA BILIMIŇ, YLYMYŇ HEM-DE ÖNÜMÇILIGIŇ ARABAGLANYŞYGYNYŇ UTGAŞYGY” atly professor-mugallymlar we talyp ýaşlar tarapyndan taýýarlanan taslamalaryň we işläp taýýarlamalaryň sergi-ýarmarkasy geçirildi. Sergi-ýarmarka mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk baýramyna bagyşlanyp geçirildi.

Sergi-ýarmarka Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň Ylmy işler boýunça prorektory G.Gurbansähedowyň giriş sözi bilen öz işine başlady. G.Gurbansähedow sergi-ýarmarkanyň işine üstünlik arzuw etmek bilen Arkadagly Serdarymyza ylym-bilimi ösdürmäge döredip berýän uly mümkinçilikleri üçin sagbolsun aýtdy, Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, belent başynyň aman bolmagyny arzuw etdi.

Institutyň “Oguzlar” aýdym-saz toparynyň aýdymçylarynyň ýerine ýetiren aýdymlary sergi-ýarmarka gatnaşýanlara şadyýanlyk, ruhubelentlik duýgusyny paýlady.

Sergi-ýarmarkada professor-mugallymlar we talyp ýaşlar tarapyndan taýýarlanan taslamalar we işläp taýýarlamalar görkezildi. Okamaga, işlemäge, döretmäge bolan ähli şertlerden ýerlikli peýdalanýan mugallymlardyr talyplar Hormatly Prezidentimize hoşallyklaryny aýtdylar. Yhlas bilen okap işlejekdiklerine söz berdiler. Aýdym-saza beslenen sergi-ýarmarka işjeňligi we täsirliligi bilen tapawutlandy.

Habarlaşmak üçin maglumatlar