img

Talyp oglanlaryň arasynda döredijilik bäsleşigiň deslapky tapgyry geçirildi

2022-nji ýylyň 28-nji aprelinde Nebitgaz medeni-işewirlik merkeziniň tomaşaçylar zalynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrligi talyp ýaşlaryň zehin-başarnyklaryny ýüze çykarmak maksady bilen, Ýeňiş güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýigitleriniň arasynda yglan edilen “Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri” atly döredijilik bäsleşiginiň deslapky tapgyry Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň fakultetleriniň talyp ýigitleriniň arasynda guramaçylykly geçirildi.

Bu döredijilik bäsleşiginiň dowamynda “Ýaşlyk” teleradioýaýlymynyň ýazgy etmeginde Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň “Oguzlar” aýdym-saz toparynyň ýerine ýetirmeginde ajaýyp aýdymlar, sazlar hem ýaňlandy. Bäsleşigiň 1-nji şertinde talyp ýigit özüniň saýlan hünäriniň jemgyýetdäki ornuny çeper okaýyş bilen wasp etmeli, wagty 3 minut talyp ýigit ýekelikde ýerine ýetirmeli; 2-nji şertinde “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly bilen baglanyşykly talyp ýigit özüniň sungata we döredijilige bolan ukybyny görkezip, türkmen ýigidine mahsus bolan ruhubelentlik, edermenlik, mertlik, adalatlylyk häsiýetlerini açyp görkezmek üçin janly sesi bilen aýdym-saz, goşgy ýa-da sahna ýerine ýetirmeli, wagty 6 minut (çykyş edýän alyp baş rolda bolup 4-den köp bolmadyk talybyň kömeginden peýdalanmaga rugsat berilýär); 3-nji şertinde talyp ýigit ýekelikde şorta söz ýerine ýetirmeli, wagty 3 minut. Bu döredijilik bäsleşiginde talyp ýigitler öz ukyp-başarnyklaryny görkezdiler, bäsleşik örän çekeleşikli ýagdaýda geçdi. Bu bäsleşigiň guramaçylykly ýokary derejede geçmegi üçin hem-de talyp ýigitleriň ýerine ýetiren çykyşlaryna adalatly baha bermek üçin emin agzalar hem gatnaşdylar. Emin agzalaryň gelen netijelerine görä “Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri” atly döredijilik bäsleşiginde Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň Ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň “Ykdysadyýet we dolandyryş (gurluşyk pudagynda)” “D” hünäriniň 1-nji ýyl talyby Begjanow Abdylkerim baýrakly III orna we Kompýuter tehnologiýasy we awtomatika fakultetiniň “Senagat elektronikasy” hünäriniň 2-nji ýyl talyby Baýramdurdyýew Serdar baýrakly III orna, Binagärlik-gurluşyk fakultetiniň “Senagat raýat jaý gurluşygy” “Ç” hünäriniň 1-nji ýyl talyby Guwanjow Resul baýrakly II orna, Himiýa tehnologiýasy fakultetiniň “Organiki däl maddalaryň himiki tehnologiýasy” hünäriniň 1-nji ýyl talyby Täjiýew Umyt baýrakly II orna, Ýol gurluşygy fakultetiniň “Awtomobil ýollarynyň we uçuş meýdançalarynyň gurluşygy” hünäriniň 2-nji ýyl talyby Babanazarow Muhammetoraz baýrakly I orna mynasyp boldular hem-de döredijilik bäsleşiginde Baş baýraga Inžener-mehanika fakultetiniň “Senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy” hünäriniň 4-nji ýyl talyby Hojadurdyýew Hojadurdy mynasyp boldy we bäsleşigiň jemleýji tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandy. Bu döredijilik bäsleşiginde baýrakly orunlara mynasyp bolan talyp ýaşlara Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar we degişli hormat hatlar bilen sylaglandylar.

Habarlaşmak üçin maglumatlar