img

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty 2022/2023-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebimize isleg bildirýän orta we hünär okuw mekdepleriniň uçurymlary, okuw merkezleriniň diňleýjileri, harby bölümleriň esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlar üçin 2022-nji ýylyň 4-nji maýynda “AÇYK GAPYLAR” gününi geçirdi

2022-nji ýylyň 4-nji maýynda “Açyk gapylar” gününde hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamyny ösdürmek baradaky alyp barýan syýasatynyň Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda durmuşa geçirilişi, ýokary bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler, okuwlaryň guralyşy, taýýarlygyň ugurlary we hünärleri, döwrebap tehnologiýalar, internet, sanly bilim portaly we elektron resminama dolanyşygy bilen enjamlaşdyrylan täze okuw binalary, talyplaryň ýaşaýyş-durmuş şertleri barada 2022/2023-nji okuw ýylynda institutymyza okuwa girmäge isleg bildirýän orta we hünär okuw mekdepleriniň uçurymlaryna, okuw merkezleriniň diňleýjilerine, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlara giňişleýin wagyz-nesihat işleri geçirildi.

img

Institutda geçirilen bu “Açyk gapylar” günine Aşgabat şäheriniň okuwa girmäge isleg bildirýän orta we hünär okuw mekdepleriniň uçurymlary hem-de önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary gatnaşdylar. Bu “Açyk gapylar” günine gatnaşyjylar özlerini gyzyklandyrýan degişli meseleler boýunça sorag-jogap alyşdylar.

img

Bu “Açyk gapylar” güniniň çäklerinde okuwa girmäge isleg bildirýän orta we hünär okuw mekdepleriniň uçurymlary hem-de önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary institutda sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler, döwrebap okuw otaglary, tejribehanalar, institutyň muzeýi, kitaphanasy, okuw merkezleri, talyplar sport kluby, fakultetleri we taýýarlygyň ugurlary we hünärleri hem-de beýlekiler bilen ýerinde tanyşdylar.

Habarlaşmak üçin maglumatlar