img

TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Watanymyzy mundan beýläk-de özgertmek, şan-şöhratyny we halkara abraýyny dünýä ýaýmak “Pähim-Paýhas Ummany Magtymguly Pyragy” ýylymyzyň ilkinji günlerinde Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň guramagynda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň “Ýaşlar-Watanyň daýanjy” atly ilkinji kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.

Dabarany Institutyň Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasynyň başlygy Orazberdi Çaryýew alyp bardy.

Şatlyk-şowhuna, buýsanja ruhubelentlige beslenen dabara Institutymyzyň rektory, tehniki ylymlaryň kandidaty Parahat Orazmuhammedowiç Orazow, Türkmenistanyň Mejlisiniň Deputaty Baýramgözel Myradowa, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygynyň orunbasary Döwletgeldi Durdymuhammedow. Institutyň Ýaş alymlar Geňeşiniň başlygy, önümçiligi awtomatlaşdyrmak kafedrasynyň müdiri Babajan Bekmurzaýew, “Elektrotehnika” kafedrasynyň mugallymy, “Türkmenistanyň ýaşlar baýragynyň” eýesi Döwletgeldi Hojamberdiýew, “Mikroelektronika we ölçeg tehnikasy” kafedrasynyň mugallymy Dünýä Guljanowa we professor-mugallymlar we talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Tanyşdyrylyş dabarasynda çykyş edenler döwlet Baştutanymyzyň kitabynyň baý many-mazmuny, bezeg aýratynlyklary, watansöýüji, ylymly, bilimli ýaş nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekdäki ähmiýeti, onda ýaşlarymyzyň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda dürli ugurlarda gazanan üstünliklerini, ýaşlarymyza döredilýän ajaýyp mümkinçilikleriň beýan edilişi hakynda buýsançly söhbet etdiler.

Dabaranyň ahyrynda oňa gatnaşanlar ýaşlara okamaga, öwrenmäge, zähmet çekmäge ähli mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, alyp barýan umumadamzat ähmiýetli işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.

Habarlaşmak üçin maglumatlar