img

Bagtyýar ýaşlary sylaglamak dabarasy

16-njy noýabrda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi diýen hormatly ada mynasyp bolan ýaşlary sylaglamak dabarasy geçirildi. Dabara ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, döredijilik işgärleri, bagtyýar talyplar hem-de Ýaşlar guramasynyň dürli edara-kärhanalarda zähmet çekýän işjeň agzalary gatnaşdylar. Dabaranyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilmeginiň 31 ýyllygyna gabat gelmegi oňa gatnaşýan ýaşlaryň kalbynda Garaşsyz Watana, eziz topraga, bagtyýar ýaşlyga bolan buýsançlaryny goşalandyrdy.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen güni mynasybetli Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen Türkmenistanyň Ýaşlar baýragyna edebiýatda, sungatda, medeniýetde, oba hojalygynda, ylymda, tehnikada, sportda, saglygy goraýyşda, bilim we terbiýeçilik işlerinde gazanan üstünlikleri, ýurdumyzda Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda alnyp barylýan hoşniýetli içeri we daşary syýasaty, durmuşa geçirilýän beýik özgertmeleri, olaryň halkymyzyň, aýratyn hem ýaşlaryň durmuşyndaky taryhy ähmiýetini il arasynda wagyz-nesihat etmekde ýokary döredijilik başarnygyny hem-de işjeňligini görkezen ýaşlaryň jemi 75 sanysy Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi diýen hormatly atlara mynasyp boldular.

Ýaşlar baýragynyň eýleriniň hatarynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň Ýol gurluşygy fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Ahmedow Söýenç Aýnazarowiçiň hem-de Inžener-mehanika fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Hojadurdyýew Hojadurdy Hojaberdiýewiçiň bolmagy institutymyzyň professor mugallymalaryň, talyp ýaşlarynyň ýokary okuw mekdebimize, ylym-bilime höwesjeň ýaşlarymyza bolan buýsançlaryny goşalandyrdy.

Baýraga mynasyp bolan ýaşlara Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan degişli şahadatnamalar şeýle-de hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Munuň özi milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynda we ylym-bilim dünýäsinde ýokary netijelere eýe bolýan türkmen ýaşlarynyň döwlet derejesinde höweslendirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Habarlaşmak üçin maglumatlar