img

Talyplaryň ýeňşi

2022-nji ýylyň 02-06-njy noýabry aralygynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti bilen Stol tennis federasiýasynyň bilelikde guramagynda sportuň stol tennis görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Bu sport ýaryşyna Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyplary hem gatnaşdylar.

“Döwlet adam üçindir” diýen şygary baş ýörelge edinýän Hormatly Prezidentimiz raýatlarymyzyň sagdyn, ruhubelent bolmaklary dogrusynda uly işleri bitirýär. Ata Watanymyzda ýaşlarymyzyň berk bedenli, sagdyn ruhly bolup ýetişmekleri üçin dünýä ölçeglerine laýyk gelýän iri sport toplumlary, stadionlar, sport mekdepleri guruldy we gurulýar. Dürli sport we ylym bäsleşikleri yzygiderli guralýar. Golaýda geçen tennis bäsleşigi hem şolaryň biridir.

Stol tenns boýunça geçirilen bäsleşikde institutymyzyň talyplary üstünlikli çykyş etdiler we baýrakly orunlara mynasyp boldular. Ýol gurluşygy fakultetiniň “Kartografiýa we geoinformatika” hünäriniň 1-nji ýyl talyby Güýçgeldi Allanazarow, “Awtomobil ýollarynyň we uçuş meýdançalarynyň gurluşugy” hünäriniň 4-nji ýyl talyby Emir Garýagdyýew toparlaýyn I orna mynasyp boldylar. Inžener-mehanika fakultetiniň “Metallary basyş bilen işläp taýýarlamak” hünäriniň 5-nji ýyl talyby Sanjar Annaýew-Rozyýew toparlaýyn I orna, Sanjar Annaýew-Geroskaýew toparlaýyn II orna hormat hata, ýekelikde Sanjar Annaýew I orna mynasyp boldylar.

Talyplarymyzyň bu üstünligi döwlet derejesinde döredilýän oňyn şertlerden institutymyzyň, talyplarymyzyň ýerlikli peýdalanýandygynyň, Hormatly Prezidentimize hoşallygynyň subutnamasy boldy.

Habarlaşmak üçin maglumatlar