img

Institutda Halkara zenanlar güni mynasybetli sowgat gowşurylyş çäresi geçirildi

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda 2022-nji ýylyň mart aýynyň 3-ne we 4-ne Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 25-nji fewralynda çykaran PB-1597 belgili “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara alyp, şeýle hem ata-babalarymyzyň mähriban enelerimize we eziz uýalarymyza hormat goýmak baradaky asylly däplerini dowam etdirmek hem-de “Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna pul sowgatlaryny bermek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 27-nji fewralynda çykaran 1152-nji Kararyny ýerine ýetirmek hakyndaky” buýrugyny ýerine ýetirmek maksady bilen, institutda okaýan we işleýän ähli aýal-gyzlary Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan pul sowgatlary hem-de gül çemenleri dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Öz gezeginde institutda okaýan we işleýän ähli aýal-gyzlary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe okamaga, ylym-bilim almaga, giň dünýägaraýyşly, hakyky watansöýüji bolup, okamaga we işlemäge döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin alym Arkadagymyza çäksiz sagbolsunlaryny beýan etdiler.

Sowgat gowşurylyş dabaranyň çäklerinde ýurdumyzy, halkymyzy ösüşleriň täze belentliklerine alyp barýan Gahryman Arkadag Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli, halkara, dünýä ähmiýetli beýik işleri hemişe rowaç bolmagy arzuw edildi.

Habarlaşmak üçin maglumatlar