img

Talyp ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy guramaçylykly geçirildi

2022-nji ýylyň 3-nji martynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň bilelikde gurnamaklarynda talyp ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş we milli ahlak ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmak, ýol hereketiniň howpsuzlygyny berjaý etmek, kanunbozulmalaryň, jenaýatçylykly hereketleriň öňüni almak maksady bilen talyp ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy ýokary derejede geçirildi. Wagyz-nesihat duşuşygyna gatnaşyp çykyş edenler, “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda talyp ýaşlara ruhubelentligi, arassa ahlaklylygy, berk bedenli sagdyn ruhly bolup ýetişmeklerini, sagdyn durmuş ýörelgesini alyp barmaklaryny, arassaçylygy, ýol hereketiniň howpsuzlygyny we tertip düzgüni doly we dürs berjaý etmeklerini, Watanymyza, halkymyza, hormatly Prezidentimize wepaly, ýokary bilimli hünärmenler bolup ýetişmeklerini arzuw etdiler.

Talyp ýaşlar hem wagyz-nesihat duşuşygyny guramaçylykly gurnandyklary hem-de oňa gatnaşyp çykyş edenleriň ählisine sagbolsunlaryny aýtdylar. Öz gezeginde talyp ýaşlar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe okamaga, ylym-bilim almaga, giň dünýägaraýyşly, hakyky watansöýüji ýaşlar bolup ýetişmäge döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin döwrümiziň beýik binagäri alym Arkadagymyza çäksiz sagbolsunlaryny beýan etdiler.

Habarlaşmak üçin maglumatlar