Kanselýariýa

Kanselýariýanyň işiniň esasy ugurlary

Kanselýariýanyň esasy işleri:

 • - institutda iş dolandyrylyşynyň işini guramak;
 • - institutda resminamalary alyp barmagyň birkysmy görnüşini üpjün etmek;
 • - institutyň bölümlerinde degişli işleri dolandyryşyň usulyýetini guramak;
 • - arhiwe gowşurmak üçin resminamalaryň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine we taýýarlanmagyna gözegçilik etmek;
 • - resminamalar bilen işlemegiň görnüşlerini we usullaryny gowulandyrmak.

Kanselýariýanyň funksiýalary:

 • - institutda iş dolandyrylyşyny alyp barmak;
 • - gelýän we gidýän hatlaryň öz wagtynda işlenmegini, barmaly ýerine gowşurylmagyny üpjün etmek;
 • - resminamalaryň ýerine ýetiriliş möhletine, olaryň dogry taýýarlanmagyna gözegçilik etmek;
 • - resminamalary bellige alyş, hasaba alyş, saklanyş we degişli bölümlere geçirmek boýunça işleri guramak;
 • - institutda iş dolandyrylyşy alyp barmak boýunça görkezmeleri işläp düzmek we olary durmuşa geçirmek;
 • - institutyň bölümlerinde iş dolandyrylyşyny guramagyň usuly görkezmelerini işläp taýýarlamak;
 • - işleriň amala aşyrylmagyna gözegçilik etmegiň netijelerine esaslanýan resminamalary ýerine ýetirmegiň möhletleriniň berjaý edilişi barada hasabatlary taýýarlamak.

Kanselýariýanyň hukuklary:

 • - kanselýariýanyň ygtyýarlyklaryna degişli meseleler boýunça institutyň gurluş bölümlerine görkezmeler bermäge;
 • - instituyňň gurluş bölümlerinden aşakdakylary talap etmäge:
  • - resminamalar bilen işlemek üçin kesgitlenen düzgünleriň dogry ýerine ýetirilmegine;
  • - resminamalaryň, görkezmeleriň we çözgütleriň ýerine ýetirilişi barada maglumat almaga;
  • - tabşyryklary we çözgütleri öz wagtynda ýerine ýetirmäge;
 • - iş dolandyrylyşyň düzgünleri bozulyp, pes hilli taýýarlanan resminamalary düzetmek üçin yzyna gaýtarmaga we berlen bellikleri göz öňünde tutup, resminamalaryň gaýtadan düzedililşini gözegçilikde saklamaga;
 • - institutyň gurluş bölümlerinde iş dolandyrylyşynyň guralyşyna barlag geçirmäge;
 • - kanselýariýanyň ygtyýarlyklaryna degişli meseleler boýunça maslahat (düşündiriş, teklip) bermäge.

Habarlaşmak üçin:

 • Salgysy: 744025, Aşgabat ş., Baba Annanow köçesiniň 136-njy jaýy, “B” bina, 1-nji gat, otag Kanselýariýa.
  Tel: (+99312) 28-18-62
  Faks: (+99312) 28-18-01

Habarlaşmak üçin maglumatlar