Kitaphana

Ylmy-tehniki kitaphana Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň (TDBGI) gurluş bölümi bolup durýar.

Kitaphananyň işiniň esasy ugurlary:

 • - institutyň profiline, bilim maksatnamalaryna we ulanyjylaryň maglumat zerurlyklaryna laýyklykda kitaphananyň gaznasyny döretmek arkaly institutyň talyplarynyň ýokary hilli bilim almagyna hem-de institutyň ylmy we innowasion işlerini ösdürmäge ýardam etmek;
 • - iri we ýöriteleşdirilen kitaphanalar tarapyndan ulanyjylara berilýän maglumatlaryň we bibliografiki hyzmatlaryň gerimini giňeltmek;
 • - talyplar bilen aýry-aýry söhbetdeşlikler arkaly maglumat-bibliografik bilimleri wagyz etmek;
 • - kitap gaznasyny saýlamak, toplamak, ulgamlaşdyrmak;
 • - esasy ulanyjylaryň toparlary üçin maglumatlary tiz almak we gaznalary elýeterli etmek;
 • - resminamalaryň çap edilen we elektron görnüşlerinde netijeli maglumat gözlemek mümkinçiligini döretmek;
 • - gaznalaryň tükelligini üpjün etmek;
 • - kitaphana tarapyndan hödürlenýän hyzmatlar barada habar bermek we ş.m.

TDBGI-niň okuw we ylmy-barlag işlerinde maglumat - kitaphana üpjünçiligi:

 • - ulanyjylara okalgalarda we kitap sargyt edilýän otaglarda resminamalar we elektron çeşmeler, eletron resurslar we maglumat-bibliografiki hyzmatlar, bilimiň we neşirleriň dürli görnüşleri boýunça netijeli hyzmat etmek;
 • - ulanyjylara maslahat bermek, sargytlaryň ähli görnüşlerini ýerine ýetirmek;
 • - hyzmatlar, kitaphananyň çeşmeleri we hyzmatlaryň tizlenmegi, şeýle hem bilim, innowasiýa we ylmy işleriň maglumat goldawy barada maglumat bermek maksady bilen institutyň fakultetleri, kafedralary we ylmy-barlag işlerini alyp barýan bölümleri bilen özara gatnaşygy saklamak;
 • - mugallymlaryň, hünärmenleriň we aspirantlaryň şahsy maglumat hyzmatlary;
 • - kitaphana täze gelip gowşan, kitaphanada özal bar bolan elektron çeşmeler, olary ulanmak üçin ygtyýar almagyň tertibi barada maglumat bermek;
 • - beýleki kitaphanalardan resminamalary elektron görnüşde bermek we maglumat goruny ulanmak hyzmatlary.

Habarlaşmak üçin:

 • Salgysy: 744025, Aşgabat ş., Baba Annanow köçesiniň 136-njy jaýy, Kitaphananyň binasy.
  Tel: (+99312) 28-18-28
  Faks: (+99312) 28-18-01

Habarlaşmak üçin maglumatlar