Buhgalteriýa

Buhgalteriýa Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda institutyň ähli maliýe-hojalyk iş amallaryny hasaba almagy guramak maksady bilen döredilen.

Esasy wezipeleri: maliýe-hojalyk işleriň buhgalteriýa we salgyt hasabyny ýöretmek, emlägiň howpsuzlygyna, pul serişdeleriniň we maddy gymmatlyklaryň maksadalaýyk harçlanmagyna gözegçilik etmek.

Buhgalteriýanyň işiniň esasy ugurlary:

 • - esasy serişdeleriň, material-önümçilik ätiýaçlyklaryň, maliýe serişdeleriniň we institutyň beýleki gymmatlyklarynyň hasabyny ýöretmegi meýilleşdirmek we guramak;
 • - býujet we býujetden daşary gaznalar bilen iş şertnamalary boýunça kontragentler bilen hasaplaşyklary meýilleşdirmek we guramak;
 • - aýlyk haklaryny we talyp haklaryny hasaplamak we tölemek, institutyň işgärleri bilen öz wagtynda hasaplaşyklary geçirmek;
 • - nagt we hasaplaşyk düzgünleriniň berk berjaý edilmegini üpjün etmek, alnan serişdeleri göz öňünde tutulan işleri üçin harçlamak;
 • - iş amallarynyň ýerine ýetirilişiniň buhgalter hasabatlarynda öz wagtynda we dogry görkezilmegini üpjün etmek;
 • - institutyň buhgalter we salgyt hasabatlaryny taýýarlamak;
 • - hasap (inwentar) barlagyny geçmek arkaly institutyň emläginiň, şol sanda maliýe we esasy serişdeleriň, saklanylýan hem-de ulanylýan ýerlerinde institutyň beýleki maddy gymmatlyklarynyň tükelligine gözegçilik etmek;
 • - buhgalteriýa we statistiki hasabaty öz wagtynda düzmek we tabşyrmak, býujetden daşary döwlet gaznasyna, salgyt gullugyna we ş.m. hasabat bermek;
 • - ýetmezçiligiň, nädogry harçlamalaryň we beýleki hukuk bozulmalaryň hem-de hyýanatçylykly hereketleriň öňüni almak üçin çäreleri görmek.

Habarlaşmak üçin:

 • Salgysy: 744025, Aşgabat ş., Baba Annanow köçesiniň 136-njy jaýy, “B” bina, 2-nji gat, otag Buhgalteriýa.
  Tel: (+99312) 28-18-09
  Faks: (+99312) 28-18-01

Habarlaşmak üçin maglumatlar