Talyplar sport kluby

Talyplar sport kluby (TSK) öz işini Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň Tertipnamasyna laýyklykda hem-de Düzgünnama esasynda guraýar.

TSK Türkmenistanyň Prezidentiniň sport ulgamyndaky döwlet syýasatyny durmuşa geçirmegi iş ýüzünde üpjün edýär.

Talyplar sport klubynyň işiniň esasy ugurlary:

 • - bedenterbiýe we sport medeni-köpçülik çärelerini geçirende kärdeşler arkalaşyklary we beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen sazlaşykly işlemek;
 • - türgenleşdiriji mugallymlaryň okuw-türgenleşik otaglarynda we meýdançalarynda sport enjamlaryny aýawly saklanmagyna gözegçilik etmek;
 • - ýylyň dowamynda şanly senelere bagyşlanyp bedenterbiýe we sport medeni- köpçülikleýin çäreleri gurnamak;
 • - türgenleşdiriji-mugallymlaryň okuw-türgenleşik geçýän ýygyndy toparlary bilen Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasyndaky ýaryşlarda ýokary netije gazananlaryny höweslendirmek üçin rektorata teklipler taýýarlamak;
 • - bedenterbiýe we sportuň ähmiýetini köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üsti bilen giňden wagyz-nesihat etmek;
 • - institutda geçirilýän Spartakiada we beýleki ýaryşlaryň Düzgünnamalaryny düzmek;
 • - ussat türgenleriň dinamika taýdan ösüşini barlamak üçin lukmançylyk gözegçilik gurnamak.

Talyplar sport klubynyň ýörelgeleri:

 • - Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň görkezmelerinden we kararlaryndan ugur alyp;
 • - Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň we mugallymlarynyň arasynda “Türkmenistan-ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlara gatnaşmak;
 • - talyplary sportuň dürli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionatlaryna gatnaşmak üçin taýýarlamak ;
 • - talyplary Dünýä we Aziýa çempionatlaryna, Olimpia oýunlaryna gatnaşmak üçin okuw-türgenleşik işlerini geçirmek;
 • - köpçülikleýin bedenterbiýe we sport çäreleri boýunça her täze okuw ýyly üçin institutyň iş meýilnamasyny düzmek.

Habarlaşmak üçin:

 • Salgysy: 744025, Aşgabat ş., Baba Annanow köçesiniň 136-njy jaýy, Bedenterbiýe- sagaldyş toplumy.
  Tel: (+ 99312) 28-18-46
  Faks: (+99312) 28-18-01

Habarlaşmak üçin maglumatlar