Okuw-önümçilik ussahanasy

Okuw-önümçilik ussahanasy, hünärlere degişli dürli görnüşli stanoklar we enjamlar bilen üpjün edilen merkez bolup, ol institutyň düzüm böleginiň biridir we talyplaryň nazaryýetde alan bilimlerini amaly taýdan özleşdirmek meselesine ýardam berýär.

Alyp barýan işleriniň ugurlary:

 • - okuw ussahanasynda okuw işlerini guramak;
 • - okuw ussahanasynda zähmeti goramagyň düzgünlerini, tehniki howpsuzlygy, önümçilikde arassaçylygy, ýangyn howpsuzlygyny doly we dogry berjaý etmek;
 • - degişli kafedranyň mugallymlary we talyplar bilen bilelikde usuly okuwlary gurnamak;
 • - okuw görkezme esbaplary döretmegiň üstünde işlemek;
 • - stanoklara we enjamlara tehniki hyzmat etmek;
 • - okuw ussahanasyny profilaktiki abatlama enjamlary bilen üpjün etmek;
 • - okuw ussahanasyndaky enjamlaryň hasabatyny alyp barmak;
 • - okuw ussahanasyndaky stanoklary we enjamlary poslamakdan goramaklyga degişli işleri alyp barmak.

Habarlaşmak üçin:

 • Salgysy: 744025, Aşgabat ş., Baba Annanow köçesiniň 136-njy jaýy, Okuw- önümçilik ussahanasy
  Tel: (+ 99312) 28-18-23
  Faks: (+99312) 28-18-01

Habarlaşmak üçin maglumatlar