Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda “Ýylyň mugallymy" Döwlet bäsleşigi geçirilýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýaşlary milli ruhy gymmatlyklaryň esasynda terbiýelemekde, ylymly-bilimli, ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda netijeli zähmet çekmäge ukyply hünärmenleri ýetişdirmekde we olara bilim-terbiýe bermekde döredijilikli işlemegi başarýan, kämil hünärli, arassa ahlakly, syýasy taýdan sowatly, baý iş tejribesini toplan mugallymlary ýüze çykarmak, olaryň iş tejribesini giňden ýaýratmak maksady bilen, Türkmenistanyň Bilim ministrligi Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda “Ýylyň mugallymy” Döwlet bäsleşiginiň jemleýji tapgyryny 2021-nji ýylyň 27-28-nji maýynda geçirýär.

Bäsleşige ýurdumyzyň ýokary hünär bilimi edaralarynda mugallymçylyk iş tejribesi 3 (üç) ýyldan az bolmadyk ýokary okuw mekdepleriniň professor- mugallymlarynyň isleg bildirenleri gatnaşyp bilerler.

Bäsleşige gatnaşmak üçin mugallymlar degişli Guramaçylyk toparyna arza bilen ýüz tutmalydyrlar.

Bäsleşigiň I tapgyrynda iň ýokary netije gazanan mugallym II tapgyra gatnaşmaga hukuk gazanýar.

Bäsleşigiň II tapgyrynda iň ýokary netije gazanan mugallym III tapgyra gatnaşmaga hukuk gazanýar.

Bäsleşigiň III tapgyrynda iň ýokary netije gazanan mugallym IV tapgyra - Döwlet bäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazanýar.

Bäsleşik aşakdaky tapgyrlar boýunça geçirilýär:

I tapgyr - ýokary okuw mekdebiniň kafedralarynyň derejesinde;

II tapgyr - ýokary okuw mekdebiniň fakultetleriniň derejesinde;

III tapgyr - ýokary okuw mekdebiniň derejesinde;

IV tapgyr - döwlet derejesinde.

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda “Ýylyň mugallymy” Döwlet bäsleşigine Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyndan isleg bildirýän professor-mugallymlary gatnaşmaga çagyrýarys!

Habarlaşmak üçin maglumatlar