Ders bäsleşikleri geçirilýär

Arkadagly Serdarymyzyň ýurdumyzyň bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, ýokary ylmy mümkinçiligi bolan giň gözýetimli, maksada okgunly, innowasion tehnologiýalary dolandyrmaga ukyply, ýokary hünär taýýarlykly ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmekde öňümizde goýan baş wezipelerini oňyn çözmek maksady bilen uly işler alnyp barylýar. Şonuň bilen baglylyka, Türkmen döwlet binagärlik instituty 2023-nji ýylyň 17-nji fewralynda “Kompýuter grafikasy”, 24-nji fewralynda “Himiýa”, 10-njy martynda “Ýokary matematika” we 17-nji martynda “Nazary mehanika” okuw derslerinden bäsleşikleri geçirýändigini mälim edýäris.

Ders bäsleşikleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin gatnaşmak tertibinde, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň, Türkmen oba hojalyk institutynyň, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplary üçin onlaýn usulynda gatnaşmak tertibinde geçirilýär.

Guramaçylyk topary
Habarlaşmak üçin: (+99365)81-44-82

Habarlaşmak üçin maglumatlar