Türkmenistanyň Bilim ministrligi
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

Gündogaryň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan “Binagärlik – gurluşykda döredilen sungatdyr” atly Halkara ylmy-amaly maslahatyň Guramaçylyk komiteti Aşgabat şäherinde 2024-nji ýylyň 4-5-nji iýunynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda geçiriljek maslahata gatnaşmaga çagyrýar. Maslahat mugallymlaryň, işgärleriň, aspirantlaryň, magistrleriň we ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň (ylmy ýolbaşçy bilen bilelikde), garaşsyz alymlaryň, kärhanalaryň we guramalaryň ýolbaşçylarynyň hem-de hünärmenleriniň gatnaşmagynda geçirilmegi meýilleşdirilýän ylmy çäredir.

Habarlaşmak üçin maglumatlar