Dizaýnerleriň arasynda binagärlik bäsleşigi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip yglan edilmegi mynasybetli halkara maslahatyny, dabaralary we çäreleri geçirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 12-nji fewralynda çykaran 2140-njy kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan 2021-nji ýylyň 27-nji martynda “Türkmenistan” we “Нейтральный Туркменистан” gazetleriniň 76-njy sanlarynda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli dizaýnerleriň arasynda "Binagärlik bäsleşigini" yglan edýär. Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyndan gyzyklanma bildirýän professor-mugallymlaryň we talyplaryň taslama işleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Baş binagärlik we şähergurluşygy müdirligine tabşyrmaly ýa-da elektron poçta arkaly bashbinagar01@online.tm salgysyna ibermeli. Taslama işleri şu bildirişiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 12-nji maýyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar