“Ýylyň talyby” Döwlet bilim bäsleşigi yglan edilýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça talaplaryndan ugur alyp, merdana halkymyza, Ata Watanymyza, Türkmenistanyň Prezidentine wepaly, iň täze tilsimatly enjamlarynda işlemäge ukyply, döwlet dilini we daşary ýurt dillerini bilýän, başarjaň, anyk maksatly ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryny ýüze çykarmak we goldamak maksady bilen, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilelikde “Ýylyň talyby” Döwlet bilim bäsleşigini 2021-nji ýylyň 19-22-nji maýynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirýär.

Bu “Ýylyň talyby” Döwlet bilim bäsleşigi 2 (iki) tapgyrda geçirilýär.

Bäsleşigiň birinji tapgyry ýokary okuw mekdeplerinde geçirilýär. Bu tapgyr üç kiçi tapgyrda - kafedralarda, fakultetlerde we ýokary okuw mekdebiniň derejesinde geçirilýär.

Başlangyç (birinji) kiçi tapgyra islendik talybyň gatnaşmaga haky bar. Birinji kiçi tapgyryň netijesinde her kafedradan bir talyp fakultet derejesindäki ýaryşa gatnaşmaga hukuk gazanýar.

Ikinji kiçi tapgyryň netijesinde her fakultetden bir talyp ýokary okuw mekdebiniň derejesindäki ýaryşa gatnaşmaga hukuk gazanýar.

Üçünji kiçi tapgyryň netijesinde ýokary okuw mekdebinden bir talyp ýurt derejesinde geçiriljek bäsleşige gatnaşmaga hukuk gazanýar.

Bäsleşigiň ikinji tapgyry ýokary okuw mekdeplerinden hödürlenen talyplaryň arasynda ýurt möçberinde geçirilýär. Ýokary okuw mekdepleri Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň 2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde çykaran degişlilikde 99/1 we 34Ö belgili bilelikdäki buýruklary bilen tassyklanan II bölümiň 1-7 görkezijilerini tassyklaýan resminamalary bellenen möhlete çenli Türkmenistanyň Bilim ministrligine hödürleýär.

Bu tapgyrda Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan II bölümde sanalan görkezijiler esasynda talyplaryň arasynda bäsleşik geçirilýär.

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň “Ýylyň talyby” Döwlet bilim bäsleşigine Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyndan isleg bildirýän ähli talyp ýaşlary gatnaşmaga çagyrýarys!

Habarlaşmak üçin maglumatlar